03 jan 2017

Wijzigingen in Machtigingenportaal per 1 januari 2017

Per 1 januari is een aantal aanvraagformulieren in het Machtigingenportaal aangepast, met name door wetswijzigingen. Het betreft aanvragen voor mondzorg, medisch specialistische zorg en kaakchirurgie.

De belangrijkste wijzigingen in het Machtigingenportaal zetten we voor u hieronder op een rij. Daarnaast attenderen we u graag op het volgende. Als u in 2016 een ingevuld aanvraagformulier hebt opgeslagen (maar nog niet verstuurd), kan het na 1 januari voorkomen dat u gevraagd wordt dit formulier opnieuw in te vullen. Dit als gevolg van een wijziging aan het betreffende formulier.

Mondzorg

Voor Mondzorg is een nieuwe set beslisbomen beschikbaar in het Machtigingenportaal. Daarnaast zijn de beslisbomen ook verbeterd om deze effectiever te maken. Soms wordt om meer informatie gevraagd, maar daardoor kan de zorgverzekeraar een aanvraag in veel gevallen in één keer goed afhandelen. En soms leidt dit tot een directe beoordeling op de aanvraag waardoor u geen aanvullende informatie meer hoeft aan te leveren.

1.    Door de wetswijzigingen zijn de beslisbomen inhoudelijk gewijzigd

Een aantal behandelingen is naar de basisverzekering gegaan waardoor deze niet meer onder de Bijzondere Tandheelkunde vallen. In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen.

mondzorg 2017  

2.    De aanvraagprocedure fronttandvervanging is opgenomen in het Machtigingenportaal

Eerder kende deze behandeling geen vergoeding uit de basisverzekering. Door de machtigingseis moet de zorgverzekeraar hier toestemming voor geven. U vraagt deze behandeling aan via de beslisboom ‘M04 – (Uitgestelde) Fronttandvervanging’. U hoeft deze behandeling alleen aan te vragen voor verzekerden met een leeftijd tot 23 jaar waarvan de indicatie voor het 18e levensjaar is vastgesteld. Is de verzekerde ouder dan 22 jaar? Dan wordt de aanvraag afgewezen omdat hiervoor geen vergoeding uit de basisverzekering bestaat.

Medisch specialistische zorg

1.    Aanpassing limitatieve lijst medisch specialistische zorg (LLM) vanwege toevoeging nieuwe combinaties diagnoses-zorgactiviteiten

a.   In de RZ17A van de NZa is een aantal nieuwe combinaties diagnoses-zorgactiviteiten opgenomen. Het betreft de volgende combinaties:

  •  Nieuwe diagnose 0302_87 (Infectie/benigne huidtumoren hoofd/hals) met de zorgactiviteiten 039001, 039011, 039012 en 039013, die allen al opgenomen waren op de LLM bij andere diagnoses
  •  Nieuwe diagnose 0304_165 Oor(re)constructie per fase (bijvoorbeeld bij agenesie) met de zorgactiviteiten 038984, 039012 en 039030

b.    Daarnaast is per 2017 de LLM uitgebreid met de combinatie diagnose-zorgactiviteit voor de lower body lift. Het gaat om de diagnose 0304_234 Lower body lift, inclusief opbouw-plastiek billen, in combinatie met de zorgactiviteit 038996.

2.    Aanpassingen vanwege pakket Zorgverzekeringswet (Zvw)

Per 1 januari is het pakket Zvw gewijzigd ten aanzien van ingrepen die onder de regeling plastische chirurgie vallen. Voor het bepalen of er aanspraak is vanuit de Zvw is de ingangsdatum van de DBC bepalend. Vanwege deze wijziging zijn twee formulieren voor MSZ aangepast:

  • Het aanvraagformulier voor het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking (X02).
  • Het aanvraagformulier voor het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders (X13).

Voor de circumcisie op medische indicatie hoeft geen machtiging te worden aangevraagd.

3.    Overige wijziging limitatieve lijst medisch specialistische zorg (LLM)

Het aanvragen van een wenkbrauwlift vindt per 1 januari 2017 niet meer plaats via het X02-formulier (ernstige gezichtsveldbeperking) maar via het X10-formulier (correctie ptosis wenkbrauw).

Kaakchirurgie

Zoals ook opgenomen in de RZ17A wijzigt per 1 januari de declaratiebepaling voor gecombineerde kaakchirurgische verrichtingen. De zogenaamde tweede kaakchirurgische prestaties komen te vervallen. Dat geldt niet voor de twee prestaties 235021 (Plaatsen elk volgend implantaat) en 235008 (Apexresectie, elke volgende wortel). Deze prestaties blijven gehandhaafd, omdat zij altijd als een tweede verrichting in dezelfde sessie worden uitgevoerd. De wijzigingen van de prestaties zijn verwerkt in de limitatieve lijst kaakchirurgie 2017. In de formulieren zelf zijn geen wijzigingen aangebracht.