Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Wat kan ik vinden onder de tabbladen in de onderhandelmodule Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Antwoord

Hieronder is er per tabblad beschreven wat u daar kunt vinden.

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Overzicht’?

Op dit tabblad ziet u in een drietal kaders de basisgegevens van de betreffende onderhandeling:

Onderhandeling: In het kader 'Onderhandeling' wordt de startdatum van de onderhandeling weergegeven, welke partij de onderhandeling heeft gestart en wat de huidige status en versie van het voorstel is. Die laatste gegevens worden gedurende de onderhandeling automatisch door de applicatie bijgehouden. Daarnaast wordt ook het aantal zorgproducten weergegeven waarover binnen de onderhandeling een tarief en/of volumeafspraak wordt gemaakt.

Vóór het bewerken van een onderhandeling dient de startende partij de contractperiode te bepalen. Standaard wordt de gehele geldigheidsperiode van het gebruikte sjabloon (met de bijbehorende landelijke tarieven) gehanteerd. Deze periode kan niet verlengd worden, aangezien voor andere perioden andere landelijke tarieven gelden. De contractperiode kan eventueel wél korter gemaakt worden. Bij wijziging van deze gegevens moet dus goed worden opgelet of de contractperiode binnen de periode valt van het sjabloon dat is gekozen bij de start van de onderhandeling.

De gebruiker kan optioneel een target modelcontract opslaan bij een onderhandeling. Dit kan alleen een eigen modelcontract zijn. Het kan bijvoorbeeld handig zijn voor de gebruiker om bij een bepaalde onderhandeling vast te leggen waar idealiter naar wordt gestreefd. Een gekozen modelcontract is alleen zichtbaar voor de gebruiker die dit heeft opgeslagen, en niet voor de tegenpartij.

Indien gewenst kan een referentie worden ingevoerd die ook wordt getoond op de overzichtspagina met lopende onderhandelingen. De opgegeven referentie legt u vast door te kiezen voor de knop 'Opslaan'.

Contactpersonen: In dit kader kunt u de contactpersoon opgeven. Aan een onderhandeling moeten voor beide partijen contactpersonen zijn gekoppeld. Deze worden per mail geïnformeerd over statusveranderingen tijdens het onderhandelproces. Als bijvoorbeeld een voorstel door de andere partij is gedaan zal ter kennisgeving een mail worden verstuurd met een cc (kopie) aan de contactpersoon van de eigen organisatie.

De keuze van contactpersonen is beperkt tot de personen binnen de organisatie die beschikken over de bevoegdheid om een onderhandeling uit te voeren. Het is mogelijk om tijdens een onderhandeling de bestaande contactpersonen te wijzigen.

Zowel de invoer als de wijziging van contactpersonen legt u vast via de knop 'Contactpersonen opslaan'. Nadat deze gegevens zijn toegevoegd kan het bewerken van de onderhandeling starten.

Financieel overzicht: In het kader 'Financieel' wordt een financieel omzet totaaloverzicht getoond waarin de omzet (ziekenhuis)kosten, de omzet poorterhonorarium en de omzet ondersteunershonorarium worden getotaliseerd op basis van de onderliggende tarieven maal het volume, tot de totale omzet van het contract. Indien geen volumina in het voorstel zijn opgenomen zijn deze bedragen 0 euro.

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Export/Import’?

Op dit tabblad kunt u een export van de onderhandeling maken naar Excel, en kunt u tarieven en/of volumes importeren in een onderhandeling. U kunt op deze plek dus ook een onderhandeling eerst exporteren, daarna aanpassen in Excel, en vervolgens weer importeren. Ook kunt u op dit tabblad nieuwe modelcontracten aanmaken. Daarbij wordt een kopie van uw onderhandeling opgeslagen als model dat u daarna weer kunt hergebruiken. De onderhandeling zelf blijft bestaan (tenzij deze de status ‘Concept’ heeft; zie hieronder).

Opties bij het exporteren van een onderhandeling

Bij het exporteren van onderhandelingen kunt u twee opties kiezen:

  • Alleen afspraken; u krijgt in de export alleen die prestaties te zien waarvoor daadwerkelijk een prijs is opgenomen in het voorstel.
  • ‘Alles’; u krijgt een export te zien waarin alle prestaties zijn opgenomen die deel uitmaken van het sjabloon dat gebruikt is om de onderhandeling te starten. Er wordt dan dus een volledig sjabloon geëxporteerd, waarbij voor prestaties waar geen tarief is opgegeven in het voorstel geen bedragen worden gevuld in de export.

LET OP: als u een export van het type ‘alles’ maakt waarbij niet voor alle prestaties prijzen zijn opgenomen dan zal het validatietabblad in het sjabloon hier een melding over geven. Als u dit sjabloon vervolgens weer voor een import wilt gebruiken zult u het eerst dusdanig moeten bewerken dat de validatie geheel groen is.

Klik op de knop 'Exporteren' om de onderhandeling naar Excel te exporteren, kies een bestaande locatie op uw computer en een bestandsnaam en sla de export op. U kunt deze nu indien gewenst in Excel bewerken.

Importeren van een onderhandeling

Om een onderhandeling te importeren selecteert u het gevulde importsjabloon van uw keuze en geeft u aan of u zowel tarieven als volumes wilt betrekken bij de import, of slechts één van beide. U kunt een sjabloon zowel gezipt als ongezipt importeren. Klik op de knop 'Bladeren', selecteer op uw computer het gewenste importsjabloon, geef aan of de import tarieven en/of volumes moet bevatten en klik op knop 'Importeren'. Het kan enige tijd duren voordat de import gereed is. Zodra de import gereed is wordt de onderstaande melding getoond:

Als er tijdens het importeren een fout optreedt krijgt u in plaats van deze melding een foutmelding te zien, zodat u hierop actie kunt ondernemen.

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Kentallen’?

Op dit tabblad ziet u een aantal kentallen, verdeeld over de blokken 'Lopende onderhandelingen' en 'Afgesloten contracten'. Hiermee kunt u zich een beeld vormen van de totale omzetten van de onderhandelingen en/of contracten over de verschillende segmenten, maar ook over de diverse jaren heen:

  • Bij de lopende onderhandelingen ziet u de omzetgegevens van alle lopende onderhandelingen in het systeem met dezelfde partij (naast de onderhandeling die u nu bekijkt).
  • Bij de afgesloten contracten ziet u de omzetcijfers van alle in het systeem aanwezige contracten met dezelfde partij over verschillende perioden.

Als er geen volumes zijn opgenomen bij deze onderhandelingen en/of contracten zijn de omzetcijfers gelijk aan nul. Het kan voorkomen dat u meerdere onderhandelingen ziet staan over dezelfde periode voor hetzelfde segment. Dat betekent dat er nog een aantal verouderde onderhandelingen in het systeem staan. Om het overzicht op te schonen adviseren wij u om deze verouderde onderhandelingen stop te zetten.

De kolommen ‘Omzet kosten’, ‘Omzet poorter’ en ‘Omzet ondersteuners’ zijn leeg bij onderhandelingen en contracten over de periode vanaf 2015 (i.v.m. invoering integrale tarieven).

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Notities’?

Op dit tabblad heeft u de mogelijkheid om voor u zelf (en niet zichtbaar voor de tegenpartij) aantekeningen te maken over de onderhandeling. Deze notities blijven bewaard gedurende het over en weer aanpassen en voorstellen van de onderhandeling.

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Validatieregels’?

Op dit tabblad (alleen zichtbaar voor zorgverzekeraars) worden ‘beleidsmatige’ regels gecontroleerd. Denk hierbij aan het al dan niet contracteren van bepaalde onverzekerde zorg (16-codes), het controleren op gelijke bedragen voor corresponderende 14- en 16-codes of het controleren van prestaties die voorkomen op de zwarte lijst. Deze validatieregels zijn per zorgverzekeraar verschillend, afhankelijk van het gevoerde inkoopbeleid. De regels worden (als de zorgverzekeraar aan zet is) automatisch gecontroleerd als het voorstel wordt voorgesteld aan de tegenpartij.

De regels op dit tabblad  kunt u zelf controleren door op de knop ‘Controleer alle regels’ te klikken. Het resultaat wordt vervolgens getoond. Als er regels falen volgt hier een melding van. Afhankelijk van het al dan niet blokkerend zijn van de regel kan de melding bewust worden genegeerd door op de betreffende knop te klikken of -in sommige gevallen- automatisch worden opgelost.

Wat kan ik vinden onder het tabblad ‘Prijslijst’?

Binnen dit tabblad worden alle gemaakte prijsafspraken weergegeven, inclusief de gemaakte volume afspraken. Per rubriek kunt u een sortering uitvoeren door op de kolomnaam te klikken.

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule