Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In opdracht van onze opdrachtgevers, zoals zorgverzekeraars en gemeenten, verwerken wij persoonsgegevens. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn onze opdrachtgevers aan te merken als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wij als ‘verwerker’ voor onze opdrachtgevers. Overige (keten)partijen zoals zorgaanbieders, tussenpartijen software en administratiekantoren, zijn voor ons een ‘derde’ op basis van de privacywetgeving.

Meer informatie over onze rolverdeling in de zorgketen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opdrachtgevers en type verwerkingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze opdrachtgevers en een generieke omschrijving van het type verwerkingen. Klik op een naam om direct naar de omschrijving te gaan.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen is onder andere belast met de effectuering en bekostiging van Forensische zorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan. Onder Forensische zorg wordt bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten verstaan. Via het Elektronisch Declaratieportaal wisselt de DJI op een veilige, uniforme en digitale wijze persoonsgegevens uit voor een declaratie met partijen in de zorg. Op deze manier geeft de Dienst Justitiële Inrichting uitvoering aan de Wet forensische zorg.

Gemeente

Gemeenten voeren wettelijke taken uit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw). Voor de uitvoering van deze taken is berichtenverkeer tussen gemeenten en (zorg)aanbieders noodzakelijk om vanuit de gemeente opdracht te geven tot het leveren van zorg en zicht te houden op het verloop en de mutaties hiervan. Daarnaast stelt dit (zorg)aanbieders in staat hun facturen van de geleverde zorg digitaal te versturen naar gemeenten. Er is een landelijke digitale infrastructuur ontwikkeld - waarvan VECOZO als verwerker van de gemeente een van de ketenpartners is - om gemeenten en (zorg)aanbieders op uniforme wijze in staat te stellen gebruik te maken van het digitaal berichtenverkeer. De berichten zijn gebaseerd op de iWmo- en iJw-standaarden die in beheer zijn bij Zorginstituut Nederland.

Stichting Inschrijving Op Naam

Huisartsen zijn belast met avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten), zodat personen die bij hen staan ingeschreven 24 uur per dag en zeven dagen in de week kunnen rekenen op zorg. Dit maakt onderdeel uit van het integrale pakket aan huisartsgeneeskunde. Stichting Inschrijving Op Naam (ION) is opgericht met als doel om de inschrijving van alle Nederlandse ingezetenen bij een BIG-geregistreerde huisarts te bevorderen. De ION-database is een landelijke database waarin de relatie tussen patiënten en huisartsen is vastgelegd. Stichting ION is de eigenaar van deze database en heeft ons de opdracht gegeven voor het technische beheer hiervan. De ION-database dient uiteindelijk als basis voor de declaratie van de inschrijftarieven die op grond van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars worden uitbetaald aan huisartsen .

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over cliënten nodig hebben. Een van deze taken betreft de vaststelling van de hoogte van een uitkering, waarvoor zij informatie nodig hebben van een arts omtrent de gezondheid van de cliënt. De kosten die een arts hiervoor maakt, kunnen bij het UWV worden gedeclareerd via de dienst e-Facturatie.

VECOZO

Bent u een medewerker van een op ons aangesloten zorgpartij? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor onze bedrijfsprocessen zoals aanmeldprocedures en het uitvoering geven aan de overeenkomst met ons zodat u gebruik kunt maken van onze diensten. Hiervoor kan met de bij ons bekende contactgegevens contact met u opgenomen worden.

Vektis

Het AGB-register is een register dat eigendom van en in beheer is bij Vektis. Het AGB-register is een identificerend register voor een zorgpartij, met de AGB-code als unieke sleutel. 

In het kader van de uitvoering van wettelijke taken én op instructie van zorgverzekeraars vindt onderlinge gegevensuitwisseling plaats tussen Vektis en VECOZO.

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

Burgers hebben via de website www.volgjezorg.nl van VZVZ de mogelijkheid om zorgaanbieders (huisartsen en apothekers) toestemming te geven om via de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP) hun medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders. Daarnaast kan een burger een eerder afgegeven toestemming intrekken én expliciet aangeven dat hij/zij geen toestemming verleent voor het delen van medische gegevens.

Bij VECOZO aangesloten zorgaanbieders (huisarts of apotheker) kunnen afgegeven toestemmingen ontvangen die via de website www.volgjezorg.nl elektronisch zijn verstuurd.

Zorgkantoren

Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg voor de bij hen ingeschreven verzekerden. Hiervoor is het noodzakelijk voor Wlz-uitvoerders en zorgkantoren om (bijzondere) persoonsgegevens uit te wisselen met andere (keten)partijen in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om de uitwisseling van persoonsgegevens voor een indicatiebesluit, de toewijzing van zorg en het leveren van zorg of de controle of de geleverde zorg is verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. De technische routering van de gegevensuitwisseling hebben de Wlz-uitvoerders uitbesteed aan ons zodat (keten)partijen uniform, veilig en digitaal persoonsgegevens kunnen uitwisselen.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren een aantal wettelijke taken uit die aan hen zijn toebedeeld op grond van de Zorgverzekeringwet waarvoor zij persoonsgegevens van hun verzekerden nodig hebben. Voor deze doeleinden mogen zij persoonsgegevens verwerken, waaronder ook medische persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn voor een machtigingsaanvraag, om declaraties voor geleverde zorg af te kunnen handelen maar ook om bedrijfsinformatie die noodzakelijk is om een zorg(in)koopovereenkomst te sluiten tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben de (technische) routering hiervan uitbesteed aan VECOZO zodat (keten)partijen in de zorg op een uniforme, veilige en digitale wijze gegevens kunnen uitwisselen.