Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

1.1 Contractant: de eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon aan wie VECOZO een aanbod heeft gedaan of degene die zich bij VECOZO heeft aangemeld voor het sluiten van een overeenkomst, dan wel met wie VECOZO een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Diensten: Betreft software-applicaties inclusief bijbehorende documentatie in de productieomgeving van VECOZO, ontsloten via webportaal of via webservices, waarvan VECOZO de (intellectuele) eigendomsrechten bezit.

1.3 VECOZO: Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Tilburg.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VECOZO diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Contractant levert. Indien de algemene voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met hetgeen bepaald in de tussen Contractant en VECOZO overeengekomen overeenkomst, prevaleert hetgeen bepaald in de overeenkomst.

2.2 VECOZO is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Contractant heeft het recht de overeenkomst binnen 4 weken na kennisname van deze wijzigingen op te zeggen indien hij niet akkoord is met de aangebrachte wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere (leverings)voorwaarden van Contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. VECOZO en Contractant zullen in dat geval in overleg treden met het doel een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in stand zal worden gelaten.

Artikel 3 - Gebruikersrechten

3.1 Contractant ontvangt een gebruiksrecht op de Diensten. Dit is een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om deze Diensten voor eigen gebruik en uitsluitend binnen de eigen organisatie te gebruiken conform de bijbehorende documentatie, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Contractant dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Contractant die gebruik maken van de Diensten op de hoogte zijn van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en zich aan de bepalingen houden.

3.2 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten te verkopen, sublicentieren, beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde op afstand toegang te geven tot de Diensten, ook niet indien de betreffende derde de Diensten uitsluitend ten behoeve van Contractant gebruikt.

3.3 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie aan derden ter beschikking te stellen, tenzij VECOZO hier uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval zal Contractant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 4 - Auteursrecht

4.1 Het auteursrecht op het door VECOZO ter beschikking gestelde materiaal, denk onder meer maar niet uitsluitend aan Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie, berust bij VECOZO.

4.2 Het is Contractant niet toegestaan het genoemde materiaal onder artikel 4.1 te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren, tenzij VECOZO hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

4.3 Indien Contractant in strijd handelt met hetgeen bepaald in dit artikel is Contractant een boete verschuldigd van 5000 euro (zegge: vijfduizend euro), onverminderd het recht van VECOZO om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie van VECOZO die op grond van de overeenkomst aan Contractant ter beschikking zijn gesteld behoren toe aan VECOZO, diens licentiegevers of toeleveranciers. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn toegekend.

5.2 Het is Contractant uitdrukkelijk verboden om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie waarvan VECOZO de intellectuele eigendom bezit, en waarvan Contractant gebruiksrecht heeft verworven, te verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren.

Artikel 6 - Uitvoering dienstverlening

6.1 VECOZO zal zich inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Contractant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van VECOZO worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst VECOZO uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

6.2 Contractant zal geconstateerde fouten in de diensten gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal VECOZO zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures inspannen om de fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen.

Artikel 7 - Onderhoud

7.1 VECOZO verricht onderhoud op de conform de in de overeenkomst vermelde Diensten.

7.2 De dienstverlening van VECOZO omvat tevens ondersteuning aan gebruikers van de Diensten, telefonisch of per e-mail. VECOZO zal de vragen in behandeling nemen binnen een redelijke termijn, volgens de bij VECOZO gebruikelijke procedures. VECOZO staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. De ondersteuning wordt verricht op de in de overeenkomst overeengekomen werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van VECOZO. VECOZO behoudt zich het recht voor deze te wijzigen.

Artikel 8 - Verplichtingen Contractant

8.1 Contractant hindert geen andere afnemers van Diensten van VECOZO en brengt geen schade toe aan de systemen van VECOZO.

8.2 Het is Contractant niet toegestaan om de Diensten, bijbehorende documentatie, handleidingen en projectinformatie te gebruiken in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Derden

9.1 Indien en voor zover VECOZO afhankelijk is van diensten of producten van derde partijen is VECOZO niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of producten van derde partijen, daaronder begrepen storingen.

Artikel 10 - Wijzigingen en aanvullingen

10.1 Indien Contractant een wijziging of aanvulling op een afgenomen Dienst wenst zal hiervoor een offertetraject gestart worden.

10.2 De wijziging of aanvulling op de Dienst wordt in een aanvullende overeenkomst schriftelijk tussen Contractant en VECOZO vastgelegd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 VECOZO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.2 VECOZO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst en/of voor enige onjuistheid of onvolledigheid in de Dienst.

11.3 Indien VECOZO onverhoopt toch tot enige vorm van aansprakelijkheid gehouden zou zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis en maximaal tot de uitkering die plaatsvindt onder de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van VECOZO zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VECOZO.

11.5 Contractant vrijwaart VECOZO tegen alle aanspraken van derden die (in)direct voortvloeien uit het gebruik van de in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Diensten, documentatie en overige informatie.

Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1 Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst en algemene voorwaarden aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1 De overeenkomsten tussen VECOZO en Contractant worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda.

Download de Algemene voorwaarden (pdf)