Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Wijziging facturatieproces Dienst Justitiële Inrichtingen

apotheek_0769.jpg

Per 1 januari 2022 sluit DJI aan op de Vektis berichtstandaard voor het declareren van ziekenhuiszorg. Waar declaraties tot 1 januari 2022 op papier aan de justitiële inrichting werden gedeclareerd, dienen declaraties vanaf 1 januari 2022 rechtstreeks via Vecozo bij DJI (UZOVI-code 9992) te worden ingediend, ook als het zorg betreft die voor 1 januari 2022 is verleend.

Het gaat om ziekenhuiszorg die is verleend aan personen terwijl ze verbleven in een justitiële inrichting (penitentiaire inrichting, jeugdinrichting, detentiecentrum of een forensische kliniek) van DJI. DJI zal ervoor zorgen dat alle relevante gegevens bij inschrijving van de verzekerde in het ziekenhuis worden verstrekt.

Uitzonderingen zijn er voor de patiënten die zorg hebben ontvangen vanuit de KMAR-cellen uit de JC Schiphol en vanuit de Tribunalen in de PI Haaglanden zorg. Voor deze twee groepen patiënten moeten de facturen nog steeds op papier bij de inrichting aangeleverd worden.

Identificatie verzekerde
Voor de meeste justitiabelen geldt dat ze een BSN hebben. Deze personen kunnen in de declaratie via het BSN worden geïdentificeerd.
Omdat in gevallen ook sprake zal zijn van zorg aan vreemdelingen, zal bij inschrijving van die personen het Vreemdelingennummer worden verstrekt. Dit nummer kan worden beschouwd als het nummer waaronder de verzekerde is ingeschreven bij DJI en dient in de declaratie in de rubriek Verzekerdennummer te worden verstrekt (BSN vullen met 999999999 en Verzekerdennummer vullen met het Vreemdelingennummer).

Verblijfgegevens verzekerde
Bij inschrijving zullen gegevens worden verstrekt van de inrichting waar de verzekerde verblijft.
Deze gegevens (postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging) ziet DJI graag tegemoet in de declaratie in het verzekerdenrecord.
DJI is zich ervan bewust dat declaraties achteraf worden ingediend en dat de verzekerde op dat moment mogelijk reeds staat ingeschreven met zijn of haar privéadres. Als dat betekent dat de declaratie niet anders kan worden ingediend dan met het privéadres, dan zal dat om die reden niet tot een afwijzing leiden.

DSW-tarieven
In de afgelopen jaren maakte DJI gebruik van de tariefafspraken die zorgverzekeraar VGZ met de zorgaanbieders had. Voor het jaar 2022 heeft DJI hier een afspraak over met zorgverzekeraar DSW en gelden de tarieven van DSW voor de justitiabelen die in een ziekenhuis worden behandeld. Dit betekent overigens niet dat de declaraties ook door DSW worden afgehandeld. Deze taak ligt nog steeds bij DJI (UZOVI-code 9992). 

Vragen
Voor facturatie gerelateerde vragen kunnen zorgaanbieders terecht bij het Specialistisch Inkoopcentrum (SIC) Zorg van DJI.
• Telefoonnummer: 088 – 0725170
• E-mailadres: facturensic@dji.minjus.nl

Hebt u vragen over de wijze van het indienen van deze declaraties? Dan kunt u contact opnemen met VECOZO via support@vecozo.nl.

Terug naar overzicht