Berichtloket: lijst met foutcodes

Overzicht van de mogelijke fouten en oorzaken bij de afkeur van een bericht in het VECOZO Berichtloket

VECOZO keurt berichten af als deze technisch niet correct zijn. Dat garandeert dat de geadresseerde de berichten ook daadwerkelijk kan ontvangen en inlezen.

Bij het indienen van berichten vindt vrijwel meteen een ontvangstcontrole plaats. Daarbij wordt gekeken of het bericht herkenbaar en leesbaar is, of het de juiste versie en grootte heeft, en of de indiener, afzender en geadresseerde aangesloten en geautoriseerd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het bericht meteen afgekeurd en kunt u dit niet indienen.

Goedgekeurde berichten kunnen na de ontvangstcontrole daadwerkelijk ingediend worden. Er vindt dan een tweede, meer technisch-inhoudelijke ketencontrole plaats. Hierbij wordt gekeken of alles op de juiste plek en in de juiste volgorde staat, en of de inhoud voldoet aan de regels die binnen de keten zijn vastgesteld. Dat kan afhankelijk van de drukte enige minuten duren.

Als het bericht tijdens deze controle wordt afgekeurd, wordt het NIET doorgezonden naar de geadresseerde. Het bericht krijgt de status ‘Afgekeurd door dienst’, en meestal wordt er een foutbericht naar de indiener verzonden. Zie Een bericht indienen voor meer informatie.

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen en oorzaken:


BRS01 Afzender is niet bekend bij VECOZO

De afzender (de AGB-code in combinatie met de 'rol') moet bekend zijn in het systeem van VECOZO. Het attribuut 'rol’ kan de waarde Instelling, Zorgverlener of Praktijk hebben. Als de AGB-code correct is, is er waarschijnlijk via uw software een verkeerde rol ingevuld, en klopt de combinatie AGB-code en Rol niet. Neem contact op met uw softwareleverancier; die weet waar u dit in uw softwarepakket kunt aanpassen.

Weet u niet welke rol bij de AGB-code hoort? In het verleden bent u als zorgaanbieder bij het toekennen van de AGB-code door Vektis geïnformeerd over de bijbehorende rol (relatietype). Mocht u niet meer over deze informatie beschikken, dan geeft onderstaande lijst inzicht in de rol die voor u geldt in combinatie met uw zorgsoort. Hoewel de informatie in deze tabel met grote zorgvuldigheid is vastgesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Het nummer van de zorgsoort betreft de eerste 2 cijfers van uw achtcijferige AGB-code.

tabel-zorgsoort-rol.png


BRS02 Indiener beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten in te dienen

Het gebruikte VECOZO-certificaat moet van de juiste autorisatie zijn voorzien. De autorisatie kan door de contactpersoon worden toegekend, maar alleen als de instantie de juiste juridische grondslag (Zvw, Wlz, Wmo en/of Jeugdwet) voor de betreffende dienst bezit.


BRS03 Indiener is niet gemachtigd om namens de afzender het bericht in te dienen

Als de indiener (de AGB-code/partij waaronder het gebruikte certificaat valt) en de afzender (de AGB-code die in het bericht zelf wordt genoemd) niet gelijk zijn, wordt gecontroleerd of de indiener namens de afzender het bericht mag indienen. Daarvoor heeft de afzender bij VECOZO dan een toestemmingsverklaring afgegeven aan de indiener.

Als dat niet het geval is volgt deze melding. Een toestemmingsverklaring kan door de contactpersoon van de afzender worden aangevraagd.


BRS04 Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO

De geadresseerde moet een contract hebben met VECOZO en aangesloten zijn. Ook dient de AGB-code, UZOVI-code of gemeentecode te bestaan en correct te zijn.


BRS05 Geadresseerde partij beschikt niet over de juiste rol om voor dit berichttype berichten te ontvangen

De geadresseerde instantie moet op het ontvangstmoment van het bericht bij VECOZO aangesloten zijn onder de juiste juridische grondslag (Zvw, Wlz, Wmo en/of Jeugdwet). De controle geldt uitsluitend voor instanties uit het zorgaanbieders-domein: praktijk, instelling en zorgverlener.


BRS06 Payload is groter dan toegestaan

De payload is het daadwerkelijke bestand dat wordt ingediend. De maximale grootte van de payload verschilt per dienst.


BRS12 Virus gedetecteerd in payload

Het ingediende bestand bevat een virus en is verwijderd.


BRS13 Berichtinhoud voldoet niet aan XSD

Het bericht voldoet niet aan de XSD (de opbouw en structuur) zoals deze is vastgesteld door Vektis of Zorginstituut Nederland / iStandaarden. Neem contact op met uw softwareleverancier.


BRS14 Payload bevat geen well-formed XML

Het bericht bevat geen of geen geldige XML-bestandsopmaak, of is niet volledig. Neem contact op met uw softwareleverancier.


BRS15 Geen geldig ZIP-bestand aangeleverd

Het bericht is niet aangeleverd in een geldig zip-formaat.


BRS16 ZIP-bestand bevat meer bestanden dan toegestaan

Een zip-bestand mag bij bepaalde diensten maar één bestand bevatten. Het is bij die diensten NIET mogelijk om meerdere bestanden tegelijk via een zip-bestand in te dienen. U kunt wel meerdere zip-bestanden (met daarin één bericht) tegelijk indienen.


BRS17 ZIP-bestand bevat wachtwoordbeveiliging

Het zip-bestand is beveiligd met een wachtwoord. Dit is niet toegestaan; ons systeem kan deze bestanden niet inlezen.


BRS18 Bericht bevat persoonsgegevens die niet zijn toegestaan op deze omgeving

Op de testomgevingen zijn uitsluitend gewhiteliste (fictieve) persoonsgegevens toegestaan. Welke gegevens dat zijn wordt vermeld in de technische documentatie voor softwareleveranciers.


BRS19 Bestand in ZIP-bestand is groter dan toegestaan

Een bestand in het zip-bestand is groter dan de maximaal toegestane grootte die geldt voor de betreffende dienst. Probeer het bestand op te splitsen of kleiner te maken.


BRS20 Identificatie moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij

De inhoud van het veld Identificatie en IdentificatieRetour dient uniek te zijn voor de betreffende AGB-code. Neem contact op met uw softwareleverancier.


BRS21 ZIP-bestand bevat minder bestanden dan toegestaan

Een zip-bestand mag niet leeg zijn, en moet minimaal één (en bij sommige diensten het voorgeschreven aantal) bestanden bevatten.


BRS28 Het bericht is afgekeurd op basis van XSLT-controles

Het bericht voldoet niet aan de XSLT (de controleregels) zoals deze zijn vastgesteld door Vektis of Zorginstituut Nederland / iStandaarden. Neem contact op met uw softwareleverancier.


BRS29 ZIP-bestand bevat mappenstructuur

Een zip-bestand mag geen mappen bevatten, alleen bestanden.


BRS33 Bericht kan niet afgeleverd worden

Er is geen routeerregel ingesteld voor het bericht. Voor de bezorging van berichten bij een bepaalde UZOVI (nummer van een zorgverzekeraar of zorgkantoor) worden aan de kant van VECOZO routeerregels ingesteld. Dat is bij de geadresseerde UZOVI niet het geval.

Controleer of u de juiste UZOVI heeft gebruikt; waarschijnlijk is deze niet of niet meer in gebruik voor de betreffende berichtenstroom. 


BRS114 TraceerID is niet uniek

Het gebruikte TraceerID is reeds gekoppeld aan een ander bericht. De inhoud van het veld TraceerID dient uniek te zijn voor de betreffende AGB-code. Neem contact op met uw softwareleverancier.