Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Waarom keurt VECOZO mijn Wmo of Jeugdwet bericht af?

Antwoord

VECOZO keurt berichten af als deze technisch niet correct zijn. Dat garandeert dat de geadresseerde partij de berichten ook daadwerkelijk kan ontvangen en inlezen.

Bij het aanbieden van berichten vindt vrijwel meteen een ontvangstcontrole plaats. Daarbij wordt gekeken of het bericht herkenbaar en leesbaar is, of het de juiste versie en grootte heeft, en of de indiener, afzender en geadresseerde aangesloten en geautoriseerd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het bericht meteen afgekeurd en kunt u dit NIET daadwerkelijk indienen.

De tijdens de eerste controle goedgekeurde berichten kunnen daadwerkelijk ingediend worden. Er vindt dan een tweede, meer technisch-inhoudelijke ketencontrole plaats, op basis van XSD- en XSLT-controles die zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland. Hierbij wordt gekeken of alles op de juiste plek en in de juiste volgorde staat, en of de inhoud voldoet aan de regels die binnen de keten zijn vastgesteld. Dat kan afhankelijk van de drukte enige minuten duren.

Als het bericht tijdens deze controle wordt afgekeurd, wordt het NIET doorgezonden naar de geadresseerde. Het ingediende bericht krijgt de status ‘Afgekeurd door dienst’, en meestal wordt er een foutbericht of retourbericht naar de indiener verzonden. In de detailinformatie van het ingediende bericht ziet u waarom het bericht is afgekeurd.

Zowel foutberichten als retourberichten worden waar mogelijk gekoppeld aan het heenbericht, en zijn te vinden via het tabblad 'Gerelateerde berichten'. Voor meer informatie zie Een bericht indienen.

Een overzicht van de generieke afkeurredenen die voor kunnen komen (foutcodes die beginnen met 'BRS') vindt u in de Lijst met foutcodes van het Berichtloket.

Afkeur van declaraties

VECOZO heeft met de gemeenten de afspraak dat bestanden die bij hen bezorgd worden technisch gezien volledig in orde zijn. Omdat VECOZO declaratiebestanden niet mag bewerken, is het voor ons niet mogelijk om een declaratiebestand op te splitsen en de declaratieregels die wel in orde zijn door te sturen naar de ontvangende partij. Daarom wordt bij fouten altijd het gehele declaratiebestand afgekeurd.

Afkeur door VECOZO

Als er een technische fout in een declaratie wordt geconstateerd wordt het bericht door VECOZO afgekeurd met de melding 'Het bericht is afgekeurd op basis van xslt controles'. De berichtstatus wordt dan ‘Afgekeurd door dienst’; het retourbericht dat naar de afzender van het bericht wordt gestuurd bevat de retourcode 0001 – Bericht is afgekeurd om technische redenen’.

Neem bij een afkeur van uw declaratie door VECOZO contact op met uw softwareleverancier. Die kan voor u uitzoeken wat de fout is, en indien nodig met behulp van testgegevens de precieze oorzaak achterhalen via de validatiemodule op iStandaarden.nl. Deze module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Afkeur door de gemeente

Als de declaratie door de gemeente inhoudelijk wordt afgekeurd geeft de foutcode de reden van afkeur aan, bijvoorbeeld ‘0150 (Totaal declaratie/factuurbedrag ontbreekt of is onjuist)’ of ‘8835 (Totaal BTW-bedrag ontbreekt of is onjuist)’. Een overzicht van de foutcodes vindt u bij de technische regels in het informatiemodel op de website van iStandaarden.nl.

Neem bij onduidelijkheid over een gedeeltelijke of volledige afkeur door de gemeente (de afzender van het retourbericht is dan de gemeente, en niet VECOZO) contact op met de betreffende gemeente voor nadere uitleg.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten