Wat zijn de verschillende modules van het Zorginkoopportaal?

Antwoord

Hieronder vindt u een uitleg over de verschillende modules van het Zorginkoopportaal

Uitvraagmodule

De uitvraagmodule is een module die vragenlijsten bevat en kan door de zorgverzekeraar om diverse redenen ingezet worden: het door zorgaanbieders aanvragen van (een of meerdere) contracten, maar ook om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de geleverde zorg. Bij het aanvragen van een contract kan via een vragenlijst informatie ingewonnen worden om een zorgaanbieder te kunnen kwalificeren.  Op basis hiervan kan de zorgverzekeraar (al dan niet automatisch) een contractvoorstel aanbieden.

Contracteermodule

Met de contracteermodule is het voor de zorgaanbieder mogelijk om een door de zorgverzekeraar aangeboden contractvoorstel digitaal af te handelen. De contractvoorstellen worden in deze module vastgelegd en blijven te raadplegen. Ook na akkoord blijft het mogelijk het contract in te zien.

Onderhandelmodule

De onderhandelmodule is een module die gericht is op het maken van prijs- en volumeafspraken met de aangesloten zorgverzekeraars over zorgproducten (en overige producten binnen de DBC-systematiek). Er is een onderhandelmodule voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ), voor Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren (DGSF), voor de GGZ (instellingen) en Wijkverpleging (VenV). Voor MSZ en DGSF geldt dat de module bruikbaar is voor alle partijen die gebruik maken van de DBC-systematiek. Het gaat hier dus niet alleen om ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, maar ook om geriatrische revalidatie instellingen, radiotherapeutische instituten, klinisch genetische centra, audiologische centra, epilepsiecentra en laboratoria.

Nalevingsmodule

De nalevingsmodule is een module die faciliteert in de behoefte aan een centrale aanlevering en vastlegging van afspraken. Dit betreffen de afspraken welke contractueel zijn afgesproken. Zo worden productiecijfers en zorgprofielen binnen de nalevingsmodule aangeleverd.

Jaarcijfers, AO/IC documenten en het onderhanden werk dienen bij andere partijen (Jaarverslagenzorg, Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke OHW-grouper) aangeleverd te worden. Binnen de nalevingsmodule is er een dashboard functionaliteit ingericht. In dit overzicht kan de zorgaanbieder zien of de betreffende aanleververzoeken zijn aangeleverd.

Beheermodule

De beheermodule biedt de beheerders en zorgverzekeraars de mogelijkheid, de communicatie te controleren, nachtelijke taken te bekijken en starten en voor alle overige modules de mogelijkheid de gewenste data in te regelen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule