Selectieve inkoop MSZ DG&SF

Antwoord

In onderstaande vragen zijn de mogelijkheden voor DG&SF Selectieve inkoop beschreven.

Wat houdt de knop ‘exporteren toegestane indicaties’ in?

Antwoord

Zowel voor de zorgaanbieder als voor de zorgverzekeraar is de knop ‘Exporteren toegestane indicaties’ toegevoegd. In het Excelbestand worden bij een lopende onderhandeling alle indicaties getoond waarvoor de betreffende ZI-nummers worden ingekocht door de betrokken zorgverzekeraar. Bij een overeengekomen prijslijst kan deze export door de zorgaanbieder gebruikt worden om bijvoorbeeld het eigen declaratiesysteem te voorzien van de declarabele indicaties. Dit zijn zowel indicaties die via de beleidsregels zijn toegestaan, als indicaties die via uitzonderingsregels aan een zorgaanbieder zijn toegewezen.

Deze knop is alleen zichtbaar wanneer een zorgverzekeraar heeft aangegeven gebruik te maken van selectieve inkoop.

WAAROM DIENT ER EEN EXTRA AKKOORD TE WORDEN GEGEVEN WANNEER IK DE ONDERHANDELING DG&SF WIL VOORSTELLEN?

Antwoord

Er is een wijziging doorgevoerd in de accordeerstappen binnen DG&SF. Deze is gelijk gesteld aan de werkwijze zoals deze binnen MSZ al langer bekend is. Het voorstellen van een onderhandeling staat niet meer gelijk aan het impliciet accorderen van de onderhandeling.

Wanneer de tegenpartij een voorstel goedkeurt, komt de onderhandeling terug bij de partij die het voorstel heeft gedaan. Deze partij dient de onderhandeling alsnog expliciet goed te keuren voordat de onderhandeling naar een definitieve prijslijst wordt omgezet.

WAT IS ER GEWIJZIGD AAN HET SJABLOON?

Antwoord

Aan het sjabloon zijn drie kolommen toegevoegd. De gehele regel kan gekopieerd worden naar het tabblad ‘Prijslijst’.

WAT BETEKENT HET ALS IK, BIJ HET VALIDEREN, EEN MELDING ONTVANG DAT IK DE VALIDATIEFOUTEN KAN NEGEREN?

Antwoord

Naast de mogelijkheid van het verwijderen van de regel heeft een zorgaanbieder ook de mogelijkheid om de validatieregel over declareerbare ZI-nummers te negeren. Dit is te zien in de kolom ‘Overrule’. Hierdoor blijft het betreffende ZI-nummer aanwezig in het voorstel en wordt de actie bij de zorgverzekeraar gelegd, om het voorstel te weigeren of aan te passen, dan wel de beleids- of uitzonderingsregels aan te passen.

WAAROM ZIE IK ANDERE VALIDATIEREGELS TERUG IN DE ONDERHANDELING MEDISCHE SPECIALISTISCHE ZORG DURE GENEESMIDDELEN & STOLLINGSFACTOREN (MSZ DG&SF)?

Antwoord

Naast de bestaande validaties op het maximum tarief (MaxTarief) en op de geldigheidsperiode van een ZI-nummer (MaxTariefPeriode), zijn twee validaties toegevoegd ten behoeve van selectieve inkoop.

Er wordt gecontroleerd of de gebruikte ZI-nummers in de onderhandeling zijn toegestaan (DeclareerbareZINummers) volgens de ingestelde beleids- dan wel uitzonderingsregels. Daarnaast wordt gecontroleerd op de geldigheidsperiode op indicatieniveau (Geldigheidindicaties).

Wanneer blijkt dat een ZI-nummer voor geen enkele indicatie wordt ingekocht, wordt onderstaande melding weergegeven op het validatietabblad. De zorgverzekeraar heeft bij de validatieregel over declareerbare ZI-nummers enkel de mogelijkheid om de prestatie te verwijderen. Een andere mogelijkheid om deze prestatie alsnog voor te stellen is via de Beheermodule de beleids- of uitzonderingsregels aan te passen.

Een zorgaanbieder heeft naast de mogelijkheid van het verwijderen van de regel, ook de mogelijkheid om de validatieregel over declareerbare ZI-nummers te negeren. Dit is te zien in de kolom “Overrule”.  Hierdoor wordt de actie bij de zorgverzekeraar gelegd, om het voorstel te weigeren of aan te passen, dan wel de beleids- of uitzonderingsregels aan te passen.

WAT HOUDEN DE CLUSTERS IN?

Antwoord

Voor zorgverzekeraars is het mogelijk om clusters aan te maken. Hieraan kunnen zorgaanbieders gekoppeld worden, zodat selectief inkoopbeleid op clusterniveau kan worden vastgelegd.

WAT ZIJN UITZONDERINGSREGELS?

Antwoord

Door de ‘Uitzonderingsregels’ kan op zorgaanbiederniveau afgeweken worden van het vastgestelde selectieve inkoopbeleid voor clusters.

Door toevoegen van een uitzonderingsregel wordt een ATC5/indicatie combinatie alsnog ingesloten voor een individuele zorgaanbieder. Uitzonderingen gelden alleen voor het jaar waarbinnen deze is toegevoegd. Dit kan worden ingesteld door de betreffende zorgverzekeraar.

WAT ZIJN BELEIDSREGELS?

Antwoord

Met de functionaliteit ‘Beleidsregels’ kunnen ATC5/indicatiecombinaties gekoppeld worden aan één of meerdere clusters van zorgaanbieders. Insluitingen prevaleren boven uitsluitingen. Alsbijvoorbeeld een ATC5/Indicatiecombinatie gekoppeld is aan het cluster ‘Alle zorgaanbieders’ en de zorgaanbieder ook is opgenomen in een ander cluster waar deze combinatie niet is ingesloten dan prevaleert de insluiting.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule