Hoe maak ik gebruik van de onderhandelmodule voor de Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DGSF)?

Antwoord

Hieronder vindt u hoe u gebruik kunt maken van de onderhandelmodule Medisch Specialistische Zorg Dure Geneesmiddelen & Stollingsfactoren (MSZ DGSF).

Hoe kan ik een nieuwe onderhandeling starten?

Antwoord

U start een nieuwe onderhandeling vanuit het overzicht van de lopende onderhandelingen een nieuwe onderhandeling te starten:

Automatisch wordt zowel het lopende als het volgende jaar ingevuld (1). Indien gewenst, kan hier een andere periode gekozen worden. Dit kan vanaf 01-01-2017. Ook moet de onderhandelperiode binnen één kalenderjaar vallen.

Vul de UZOVI-code van de zorgverzekeraar in (of een gedeelte van de naam van de zorgverzekeraar) (2) en klik op het vergrootglas (3). Vervolgens selecteert u de betreffende zorgverzekeraar (4).

Kies 'Onderhandeling starten' (5).

Waar kan ik het nieuwste tarievensjabloon downloaden?

Antwoord

U kunt  het meest recente sjabloon via de onderhandeling zelf exporteren. Kies hiervoor 'Prestaties exporteren'.

Wat betekenen de verschillende knoppen in een onderhandeling?

Antwoord

Via de actieknoppen brengt u de huidige onderhandeling naar een volgende stap in het onderhandelingsproces.

Afhankelijk van de status van de onderhandeling worden de volgende mogelijkheden getoond:

Voorstellen: Met deze keuze is het mogelijk een nieuw voorstel te doen. De definitieve prijslijst kan worden aangepast, waarna deze opnieuw aan de tegenpartij kan worden voorgesteld.

Accepteren: De onderhandeling wordt geaccepteerd. Als beide partijen (dus ook de partij die het voorstel heeft gedaan) de onderhandeling formeel hebben geaccepteerd, wordt de onderhandeling een definitieve prijslijst. De onderhandeling verdwijnt uit het overzicht 'Lopende onderhandelingen' en is terug te vinden in het overzicht 'Definitieve prijslijsten'.

Weigeren: Het ontvangen voorstel wordt geweigerd, waardoor de partij die dit voorstel heeft gedaan, weer aan zet is. Deze partij wordt gevraagd een nieuw voorstel te doen.

Stopzetting voorstellen: In sommige situaties is het wenselijk om de onderhandeling geheel te  stoppen. Bijvoorbeeld als de onderhandeling onder een andere AGB-code moet worden voortgezet, kan de onderhandeling via deze optie gestopt en verwijderd worden. Hierdoor blijft de onderhandeling niet in de overzichten terugkomen. Beide partijen dienen de voorgestelde stopzetting vervolgens te accepteren.

Stopzetting accepteren: Zodra de tegenpartij een voorstel voor het stoppen van de onderhandeling heeft gedaan, ontvangt de onderhandeling een status 'Stopzetten voorgesteld'. Als deze onderhandeling geopend wordt, heeft de gebruiker twee keuzes: 'Nieuw voorstel' of 'Stopzetting accepteren'. Zodra wordt gekozen voor 'Stopzetting accepteren' wordt de volledige onderhandeling verwijderd.

Welke status kan een onderhandeling hebben?

Antwoord

In het overzicht van de lopende onderhandelingen ziet u de status (1) van de onderhandeling met daarbij de laatste actie die is uitgevoerd in de onderhandeling (2).

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt, krijgt de onderhandelaar de volgende melding te zien:

De partij die aan zet is, heeft de volgende vier opties:

Nieuw voorstel: U bent het niet eens met het voorstel dat u heeft gekregen en kiest ervoor zelf een nieuw voorstel op te stellen. Dit voorstel kan na aanpassing van het sjabloon (via exporteren en vervolgens weer importeren) worden voorgesteld aan de tegenpartij.

Accepteren: Slechts één partij hoeft de onderhandeling te accepteren. Na het accepteren van het voorstel, wordt de onderhandeling automatisch naar het tabblad ‘Prijslijst’ verplaatst.

Weigeren: U weigert in te stemmen met het huidige voorstel en laat het aan de tegenpartij om met een nieuw voorstel te komen. De onderhandeling komt vervolgens weer ‘open’ te staan bij de tegenpartij.

Stopzetting voorstellen: De tegenpartij wenst de onderhandeling niet voort te zetten en geeft aan hiermee te willen stoppen. Als dit bevestigd wordt door de tegenpartij wordt de onderhandeling verwijderd.

Wanneer een onderhandeling door beide partijen is goedgekeurd wordt de onderhandeling naar het tabblad ‘Prijslijsten’ verplaatst. Dit zijn de definitieve prijsafspraken.

Waarom kan ik mijn onderhandeling niet afronden?

Antwoord

Mogelijk wordt de afronding van uw onderhandeling tegengehouden omdat niet alle validatiefouten opgelost zijn. De tarieven die zijn ingevuld zijn geldig tot een bepaalde periode en deze periode is mogelijk verlopen. Er moeten eerst andere prestatiecodes/tarieven worden ingegeven voordat u verder kunt gaan met de onderhanding.

Bij het voorstellen van de onderhandeling is er ook de mogelijkheid om de validatiefouten meteen op te lossen. De validaties ziet u onder de knop 'Naar validaties'.

Als dit geen oplossing biedt voor uw probleem dan willen wij u aanraden om telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Support.

Kan een onderhandeling stopgezet worden?

Antwoord

Het stopzetten van een onderhandeling is mogelijk als u zelf aan zet bent bij de onderhandeling. U klikt hiervoor op de knop 'Stopzetten'. De tegenpartij wordt geïnformeerd dat u de onderhandeling wilt stopzetten. Hiermee moet door de tegenpartij ingestemd worden (het stopzetten accorderen) om de onderhandeling definitief te stoppen. Bij weigering blijft de onderhandeling actief.

Bent u niet aan zet maar ligt de actie bij de zorgverzekeraar dan kunt u de onderhandeling op dat moment niet zelf stopzetten. In dat geval kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Eenzijdig stopzetten is wel mogelijk als de onderhandeling nog de status 'concept' heeft, omdat de onderhandeling in dat geval nog niet is aangeboden aan de tegenpartij.

Hoe kan ik een onderhandeling bewerken?

Antwoord

U wijzigt de onderhandeling door het sjabloon te wijzigen. Na de wijziging importeert u het sjabloon opnieuw en worden de gegevens in de onderhandeling aangepast.

Wanneer de onderhandeling bij de tegenpartij ligt dan kunt u deze niet wijzigen. U kunt een onderhandeling enkel wijzigen als de onderhandeling terug bij u is.

Is de onderhandeling al afgerond? Dan kunt u de onderhandeling alleen wijzigen door een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Nadat u op 'Wijzigingsvoorstel' hebt geklikt, wordt er gevraagd of u dit zeker weet. Hierna klikt u op 'Wijzigingsvoorstel aanmaken'.

Als het gewijzigde sjabloon is geïmporteerd kunt u deze voorstellen door op 'Voorstellen' te klikken. Er volgt nu een melding waarin wordt benadrukt dat deze nieuwe onderhandeling de bestaande prijslijst vervangt, wanneer beide partijen akkoord hebben gegeven op de nieuwe onderhandeling. Als u hier akkoord op geeft wordt de nieuwe onderhandeling voorgesteld. Het wijzigingsvoorstel wordt in dit geval opnieuw aangeboden als een geheel nieuwe onderhandeling.

Waar kan ik de onderhandelingen zien die nog niet zijn afgerond of die ik nog open heb staan?

Antwoord

In de onderhandelmodule is een overzicht voor de lopende onderhandelingen. In de kolom 'Status' kunt u filteren op de verschillende statussen.

De volgende statussen zijn mogelijk:

Concept: De onderhandeling is aangemaakt, maar nog niet voorgesteld.

Voorstel: De onderhandeling is voorgesteld.

Definitief: De onderhandeling is door beide partijen geaccepteerd. De onderhandeling is nu verplaatst naar het tabblad 'Definitieve prijslijsten'.

In de kolom 'Laatste actie' is te zien wat er met de onderhandeling is gebeurd.

Waar kan ik eerder afgesloten contracten terugvinden?

Antwoord

In de onderhandelmodule van MSZ DGSF worden geen contracten aangeboden. Nadat de onderhandeling is afgerond volgt hieruit een definitieve prijslijst. De definitieve prijslijst vindt u terug onder ‘Definitieve prijslijsten’.

Als u een wijziging wilt aanbrengen in de definitieve prijslijst, kunt u een wijzigingsvoorstel indienen.

Wat houdt het tabblad ‘Naar sjabloonmutaties’ in?

Antwoord

In de onderhandelmodule voor MSZ DG&SF vindt u het tabblad ‘Naar sjabloonmutaties’. Hier worden de eventuele nieuwe prestaties getoond die zijn toegevoegd na de maandelijkse update vanuit de G-standaard van de Z-index. Deze prestaties zijn toegevoegd aan het sjabloon met als ingangsdatum de 1ste van de maand van verwerking.

Als u klikt op ‘Naar sjabloonmutaties’ komt u in onderstaand scherm. Standaard zal dit scherm leeg zijn. Pas nadat u een peildatum heeft gekozen zullen de van toepassing zijnde prestaties getoond worden.

De peildatum wordt gebruikt om alle nieuwe prestaties in het sjabloon vanaf die datum te tonen. Stel dat de onderhandeling bijvoorbeeld voor het laatst bewerkt is op 15 juni. Op 1 juli heeft een nieuwe verwerking van de G-standaard plaats gevonden. Door 1 juli als peildatum te hanteren kan er in één oogopslag worden bekeken welke nieuwe prestaties er sinds die datum zijn bijgekomen en welke dus per definitie nog niet in het voorstel zijn opgenomen (immers bij laatste bewerking nog niet geldig/beschikbaar).

Hieronder worden drie categorieën prestaties getoond:

  • Nieuwe prestaties met een PRK die al in de onderhandeling zitten. Dit betreft na de peildatum toegevoegde prestaties waarbij geldt dat er al één of meerdere prestaties in de onderhandeling zijn opgenomen met dezelfde (dus al bestaande) PRK. Het idee is dat u voor dergelijke prestaties – mits u die wil toevoegen – een vergelijkbaar tarief wil afspreken als voor de reeds in de onderhandeling opgenomen prestaties met dezelfde PRK.
  • Prestaties met nieuwe PRK. Dit betreft na de peildatum toegevoegde prestaties waarbij geldt dat de PRK van de betreffende prestaties geheel nieuw is. Voor dergelijke prestaties geldt dat de zorgverzekeraar eerst wil bepalen of deze prestaties überhaupt toegevoegd moeten worden aan de onderhandeling met deze zorgaanbieder.
  • Prestaties met niet-gecontracteerde PRK. Dit betreft prestaties waarvan de PRK wel reeds bestond, maar waarvoor geldt dat op dit moment geen enkele prestatie met die PRK opgenomen was in het voorstel. Dit zal er meestal op duiden dat u prestaties met deze PRK bewust niet wil contracteren bij de betreffende aanbieder. Om die reden wordt dit overzicht standaard ingeklapt getoond. Door op het pijltje voor de titel te klikken kunt u dit overzicht uitklappen.

Voor alle drie genoemde categorieën geldt dat de zorgverzekeraar prestaties kan toevoegen aan de onderhandeling.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule